Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, melyben az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásának biztosításáról kell gondoskodni.

Ez alapján a szolgáltatás feladata:

    a napi legalább háromszori étkezés,
    a szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás,
    a lakhatás,
    a mentális gondozás,
    az egészségügyi alapellátás, szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezelés hozzájutásáról való gondoskodás,
    a gyógyszerellátás, az ápolási segédeszközökkel, rehabilitációs eszközökkel, valamint gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, valamint
    az előgondozás elvégzése.

Ezen túl

    fogyatékos személyek esetében képességfejlesztő foglalkoztatást, sport- és szabadidős tevékenység,
    kiskorú fogyatékosok esetében a korai fejlesztés és gondozás, ötéves kortól a fejlesztő felkészítés, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának biztosítása.

Az ellátottak köre

Bács-Kiskun vármegye területén élő időskorúak, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek.

Az intézmény telephelyein az ellátottak egészségi állapotuk, önellátó képességeik szerint kerülnek elhelyezésre, ez alapján a pavilonrendszerű intézményben külön osztályokon élnek a fekvőbetegek, fennjárók, szenvedélybetegek, demensek, fiatalkorú és felnőtt fogyatékos személyek, a rehabilitálható sérültek.

A lakhatás

Az ápoló-gondozó otthonban biztosított

    a lakószobákban egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület,
    tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti elkülönített illemhely,
    folyamatos fűtés- és melegvíz szolgáltatás.

Az intézmény szobáiban három, illetve négy személy kerül elhelyezésre.

Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosító önálló lakrészek lakószobát és fürdőszobát foglalnak magukban, és egy ellátottra legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut.


Tiszta környezet biztosítása

Fontos az ellátottak komfortérzetének biztosítása, otthonos, rendezett, tiszta környezet kialakítása. Törekedni kell arra, hogy minden ellátást igénybe vevő környezetének tisztántartásában képességei szerint részt vegyen. Azon ellátást igénybevevők részére, akik egészségi állapota lehetővé teszi, szobáik folyamatos rendben tartását önállóan végzik (szükség esetén a takarítók segítségével), a felügyeletet, a munkák koordinálását a nővérek látják el.


Élelmezés

Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk. A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók eltérő életkorát, egészségi állapotát és egyéni igényeit is, diétás étkeztetést is biztosítunk. Étlaptanácsot működtetünk, mely javaslatot tesz az étlap összeállítására.


Ruházat, textília biztosítása

Az ellátást igénybe vevő lakók elsősorban saját ruházatukat és textíliájukat használják. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit -, a foglalkoztatásban részt vevők részére munkaruhát, védőruhát kiskorú és fogyatékos személyek estében az életkorának megfelelő sportruházatot tartalmaz.

Az ellátottak ruházatának mosásáról, javításáról az intézmény gondoskodik.


Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma

Az ellátást a szakmai rendelet (1/2000.(I.7.) SZCSM.rend.) előírásainak megfelelően egyéni gondozási terv illetve egyéni fejlesztési terv, rehabilitációs program alapján végezzük. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat, azok megvalósításának módszereit, figyelembe véve a képességek, készségek fejlesztését, szinten tartását és a prevenciót is.

Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, és ez az orvos megítélése szerint az intézmény keretein belül megvalósítható, az egyéni gondozási terv részeként ápolási terv készül. Az ápolási terv az ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazandó technikákat tartalmazza.

Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézményvezető ápoló folyamatosan figyelemmel kíséri.

Az otthon a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését.

Az intézmény főállású orvost nem foglalkoztat, az általános orvosi teendőket vállalkozó háziorvos látja el, hetente. Továbbá pszichiáter, belgyógyász szakorvossal is szerződéses viszonyban állunk, rendszeresen rendelnek intézményünkben.

A rendelés az intézmény saját orvosi rendelőjében történik.

Az 1/2000 SzCsM rendeletben előírt gyógyszereket az intézmény térítésmentesen biztosítja a listán nem szereplő gyógyszereket az ellátott maga téríti. A testközeli gyógyászati segédeszközöket, az ellátott, a test-távoliakat pedig az intézmény finanszírozza. Kivéve az inkontinencia betéteket, melyet az intézmény térít.


Mentálhigiénés ellátás

A változás mindig változtatást, alkalmazkodást igényel. Adaptálódnunk kell az új viszonyokhoz, hiszen az élet nem áll meg, nem szabad ott ragadnunk a múltban, és bizalommal kell szemlélnünk a jövőt. Meg kell találnunk elsősorban a belső biztos pontokat, amelyekre támaszkodva sikerrel vehetjük az akadályokat. Ebben nyújtanak segítséget a mentálhigiénés csoport tagjai.

Gondoskodik valamennyi lakó mentálhigiénés ellátásáról és foglalkoztatásáról.

Minden ellátottnak szüksége van olyan személyre, akiben bízik, akivel problémáit meg tudja beszélni. Ezen bizalmi személyek a mentálhigiénés nővérek, de más területről jelentős szerepet vállalnak a szobanővérek is.

A mentálhigiénés nővérek esetmenedzselési feladatokat látnak el, amelynek elsődleges célja, hogy képessé tegye az ellátottat problémáinak megoldására.

Ennek keretében biztosítja:

    a személyre szabott bánásmódot,
    a konfliktushelyzetek megoldása, megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést,
    az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
    a gondozási tervek megvalósítását,
    a hitélet gyakorlásának feltételeit,
    segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Ki egyetlen lelket ment meg, az egész világot menti meg.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.